037 47 00 79
  

Wat zijn de algemene voorwaarden van Defibrion

Algemene Voorwaarden Defibrion

Artikel 1.         Definities

In toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Defibrion: de Defibrion Services BV, met maatschappelijke zetel te 9723 JV Groningen, Nederland, Verlengde Bremenweg 12, Kvk 58385045.

1.2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, niet-consument, die een Overeenkomst aangaat met Defibrion.

1.3. Overeenkomst: een Overeenkomst tussen de Klant en Defibrion bestaat uit een offerte, de Algemene Voorwaarden en (desgevallend) Bijzondere Voorwaarden waaronder de Klant de Producten koopt of huurt van Defibrion en Defibrion de Producten aan de Klant levert, onderhoudt en installeert. De Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden maken door verwijzing deel uit van een offerte.

1.4. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden vermelden de rechten en plichten van Defibrion en van de Klant zowel in het kader van de verkoop, als bij de verhuur, het Onderhoud, of de installatie van Producten door Defibrion.

1.5. Bijzondere Voorwaarden: de Bijzondere Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden en zijn specifiek van toepassing, al naar gelang het geval, op de verkoop, verhuur, Onderhoud of installatie van Producten.

1.6. Producten: de Producten aangeboden door Defibrion.

1.7. Prijs: de Prijs vermeld in een offerte. Alle prijzen zijn steeds opgegeven excl. BTW en andere eventuele taksen.

1.8. Derde: een hiertoe opgeleide onderaannemer die door Defibrion wordt aangesteld.

1.9. Onderhoud: het jaarlijks nazicht van de Producten vermeld in een Overeenkomst door een hiertoe opgeleid personeelslid van Defibrion of daartoe gekwalificeerde Derde aangesteld door Defibrion, en dit volgens een tijdschema opgesteld door Defibrion.

1.10. Aanneming: de uitvoering van werken of installatie van Producten volgens plannen, bestekken, wettelijke bepalingen en reglementen, en de technische voorschriften (onder meer inzake gebruikte materialen).

1.11. Automatische externe defibrillator: een toestel dat op basis van een analyse een elektrische schok kan toedienen, al dan niet na een voorafgaandelijke vraag op een knop te drukken, en dat beantwoordt aan de eisen vermeld in het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.

1.12 NEN normen: Normen ontwikkeld door NEN (Nederlandse Norm) die tevens Europees geaccepteerd zijn.

1.13 PAD: “Public access defibrillator”, zijnde een defibrillator toegankelijk voor het publiek.

 

Artikel 2.         Toepassing – afwijking – wijziging - hiërarchie

Behoudens schriftelijk anders overeengekomen en behoudens afwijkingen bepaalt in de Bijzondere Voorwaarden, zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing op alle contractuele verhoudingen (bestellingen, offertes, prijsaanbiedingen, facturen, werken, installaties en leveringen uitgaande van of verricht door Defibrion) tussen Defibrion en de Klant.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd door Defibrion, zijn de voorwaarden van de Klant nooit van toepassing op de contractuele verhoudingen tussen Defibrion en de Klant, ook niet wanneer in deze laatste vermeld wordt dat ze voorrang hebben. Door de bestelling of de ondertekening van een offerte, erkent de Klant uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden en (desgevallend) de Bijzondere Voorwaarden te hebben ontvangen of ingelicht te zijn over het bestaan van deze documenten, er kennis van te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden en (desgevallend) van de Bijzondere Voorwaarden kan steeds bij Defibrion worden aangevraagd. Deze documenten zijn ook steeds raadpleegbaar op de website van Defibrion.

Defibrion heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen dienen uiterlijk één (1) maand vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen aan de Klant te worden meegedeeld via een door Defibrion geschikt middel. De publicatie van een bericht op de website van Defibrion en/of een vermelding op de factuur worden geschikte middelen geacht. Behalve voor Prijsaanpassingen, kan de Klant, bij wijziging van essentiële voorwaarden in zijn nadeel, de Overeenkomst met Defibrion opzeggen zonder kosten noch enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, mits hij Defibrion daarvan binnen vijftien (15) kalenderdagen na kennisgeving door Defibrion op de hoogte stelt.

Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van een voorwaarde kan door de Klant nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen, of onsamenhangendheid van de verschillende voorwaarden, is de volgende hiërarchie van toepassing (dalende prioriteit): (a) een offerte, (b) de Bijzondere Voorwaarden, (c) de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3.         Offerte

Iedere offerte opgemaakt door Defibrion is steeds vrijblijvend en bindt Defibrion als dusdanig niet. Aanvaarding van een offerte door de Klant kan hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend. Een stilzwijgende aanvaarding volgt uit het feit dat door partijen uitvoering wordt gegeven aan een offerte die werd overgemaakt aan de Klant. Een door de Klant overgemaakte bestelling verbindt de Klant, doch verbindt Defibrion slechts na zijn schriftelijke bevestiging, levering of effectieve uitvoering van de werkzaamheden of facturering. Komt de Overeenkomst tot stand tussen Defibrion en twee of meer Klanten, zijn deze Klanten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortkomende verplichtingen.

Van zodra tot aanvaarding van een offerte werd overgegaan, is annulatie van de Overeenkomst niet meer mogelijk. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst evenals de financiële gevolgen daardoor worden beïnvloed. Defibrion zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Artikel 4.         Prijzen & Betalingen

Alle Prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW en andere taksen. Behoudens iedere schriftelijke afwijking, gebeurt de betaling in overeenstemming met wat hiertoe bepaald wordt in de offerte. Bij gebreke aan enige vermelding in de offerte, gebeurt de betaling contant op de maatschappelijke zetel van Defibrion.

De Prijsbepaling gebeurt exclusief transport. Het transport en de verzending gebeuren steeds op kosten en op risico van de Klant. De overeengekomen prijzen inzake levering, plaatsing en Onderhoud zijn voor herziening vatbaar. Iedere stijging van de prijzen van de leveranciers van de leverancier alsook van de lonen en sociale lasten, beslist door het nationaal Paritair Comité __________ leidt tot herziening van de Prijs (waarbij 20 % van de initieel overeenkomen Prijs onveranderlijk blijft).

Een Prijsaanpassing omwille van loonindexering en Prijsverhoging door leveranciers of onderaannemers geeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder vergoeding wegens voortijdige beëindiging.

Facturen zullen naar de Klant of naar een door de Klant aangeduide betalende Derde worden gestuurd. Indien de betalende Derde in gebreke blijft, ontslaat dit de Klant niet van zijn verplichting tot betalen.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met de moratoire interesten aan de conventionele rentevoet van één (1) % per begonnen maand. Bij het niet-betalen van de volledige factuurwaarde op de vervaldag, wordt de som van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met vijftien (15) % met een minimum van vijfenzeventig (75,00) €, en dit ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding en onverminderd alle andere schadevergoedingen.

Indien de Klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, is Defibrion gerechtigd om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar contractuele verplichtingen te schorsen tot alle vervallen bedragen integraal vereffend worden.

Deelleveringen of deeluitvoeringen zijn toegestaan zonder dat dit voor de Klant aanleiding kan geven tot weigering van betaling van de geleverde Producten of uitgevoerde werken of Onderhoud.

Elke klacht in verband met een factuur moet Defibrion op straffe van verval bereiken binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Na deze datum wordt de factuur onherroepelijk door de Klant aanvaard geacht. Het niet-betwiste gedeelte van de factuur wordt aanvaard geacht en moet worden betaald binnen de gewone betalingstermijn. Geen enkele inhouding ten titel van waarborg is toegelaten.

Betalingen worden eerst verrekend met de krachtens deze voorwaarden vervallen interesten, vervolgens met de schadevergoedingen en invorderingskosten en pas daarna met de openstaande facturen, waarbij de oudste openstaande facturen ook eerst worden verrekend. Wordt de solvabiliteit van de Klant twijfelachtig, zoals bij het niet of het laattijdig betalen van facturen, behoudt Defibrion zich het recht voor om een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen. Defibrion behoudt zich het recht voor de levering van het Product aan de Klant op te schorten indien deze dan zou nalaten vooraf te betalen en/of dergelijke garantie voor te leggen binnen de acht (8) dagen volgend op de vraag.

Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Defibrion, kan de Klant geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de Klant schuldvergelijking wil doen gelden. Daarentegen kan Defibrion van zijn kant wel schuldvergelijking inroepen.

Artikel 5.         Uitvoering

Defibrion zal naar best inzicht en vermogen de Overeenkomst tussen haar en de Klant uitvoeren, en dit volgens een door haar uitgetekend tijdschema. De termijn zoals leverings-, montage-, installatie- of herstellingstermijnen zijn steeds slechts benaderend en derhalve niet-bindend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Behoeft Defibrion gegevens van de Klant, dan vangt een termijn slechts aan nadat de Klant deze gegevens aan Defibrion heeft meegedeeld. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Defibrion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden. Noodzakelijke gegevens moeten steeds tijdig aan Defibrion worden verstrekt, en gepaste toegang dient te worden verleend aan Defibrion om tot levering / installatie van de Producten te kunnen overgaan, bij gebreke waaraan de uitvoering van de Overeenkomst kan worden opgeschort en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten van nutteloze verplaatsing, volgens een forfaitair bedrag van honderd (100) € per verplaatsing, aan de Klant in rekening worden gebracht. Defibrion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, doordat Defibrion is uitgegaan van door de Klant onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens. De Klant vrijwaart Defibrion voor eventuele aanspraken van Derden die in verband met de Overeenkomst schade lijden en die aan de Klant toerekenbaar is.

De Klant verbindt zich ertoe de Producten te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids-en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator.

Artikel 6.         Waarborgen en klachten

De waarborg op de geleverde Producten, alsook op het Onderhoud en de installatie van de Producten, beperkt zich tot de waarborg en de waarborgtermijn toegekend door de fabrikant van de Producten. Een waarborg geldt slechts indien de Producten door de Klant werden gebruikt en opgeslagen in normale omstandigheden. Geen enkele waarborg kan worden toegekend in geval van normale slijtage, abusief gebruik, nalatigheid, gebrek aan Onderhoud of Onderhoud door anderen dan Defibrion of een door Defibrion aangestelde Derde. Waarborgen gelden slechts ten voordele van de Klant en vervallen bij een doorverkoop van de Producten door de Klant aan een Derde.

Artikel 7.         Rechten en Plichten van de Partijen – aard van de verbintenis van Defibrion

De Klant zal Defibrion alle medewerking verlenen nodig voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst waaronder doch niet beperkt tot (a) een fysieke toegang tot de site en technische lokalen van de Klant waar Defibrion leveringen, interventies en/of installaties moet uitvoeren, (b) de toelating voor Defibrion om gelijk welke verrichting uit te voeren om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst voor te bereiden en na te komen.

De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen en behouden van eventuele noodzakelijke registraties, vergunningen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van  de Overeenkomst.

Defibrion zal Producten leveren en werken uitvoeren conform de algemeen aanvaarde regels van goed vakmanschap en hiertoe alle aangewezen middelen in het werk stellen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dienen de verbintenissen van Defibrion beschouwd te worden als middelenverbintenissen.

Artikel 8.         Opschorting of ontbinding

Behoudens voor wat is bepaald onder artikel 4, voor wat betreft opschorting van  de Overeenkomst ten gevolge van niet-betaling van facturen, kan Defibrion haar verbintenissen uit de Overeenkomst met de Klant opschorten indien de Klant haar contractuele verplichtingen niet nakomt en dat niet verhelpt binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling. De opschorting eindigt wanneer de Klant al haar verplichtingen opnieuw nakomt.

Elke Partij mag de Overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar contractuele verplichtingen of (voor zover rechtzetting mogelijk is) binnen dertig (30) dagen volgend op een schriftelijke kennisgeving.

Voor zover de wet het toelaat wordt de Overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, van rechtswege ontbonden indien één van de partijen haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt, failliet gaat, ontbonden wordt of een soortgelijke procedure ondergaat.

Bij vroegtijdige beëindiging (om welke reden ook: bijvoorbeeld opzegging, ontbinding, verbreking,…) van de Overeenkomst door de Klant, moet de Klant alle bedragen betalen die nog verschuldigd zijn voor de rest van een lopende contractstermijn, onverminderd de terugbetaling van kortingen die de Klant onterecht zou hebben genoten. Dit geldt ook bij ontbinding vanaf de Overeenkomst door Defibrion wegens de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen. Onverminderd het recht van Defibrion om in dat geval de werkelijk geleden schade aan te tonen en te vorderen, wordt de door Defibrion geleden schade ingeval van ontbinding van  de Overeenkomst op grond van dit artikel forfaitair vastgesteld op minimum 30 % van de Prijs vermeld in  de Overeenkomst, inclusief het toepasbare BTW-tarief, vermeerderd met alle gemaakte en nog te maken kosten.

Wanneer Defibrion beslist om de levering van een Product stop te zetten zal zij de Klant daarvan minstens drie (3) maanden vooraf schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving zal de uiterste datum vermelden waarop de Klant het betrokken Product kan (bij)bestellen. Als een vervanging mogelijk is, kan Defibrion ofwel de Klant een vervangingsproduct aanbieden tot het einde van een lopende contractduur zonder aan de Klant een vergoeding verschuldigd te zijn ofwel beslissen de overeenkomst stop te zetten.

 

Artikel 9.         Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht of van openbare orde dan wel behoudens ingeval van andersluidende schriftelijke Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Defibrion jegens de Klant beperkt tot wat in deze Algemene Voorwaarden onder dit artikel is geregeld.

Defibrion kan slechts aansprakelijk worden gesteld in vergoeding van de directe schade die door de Klant wordt geleden voor zover deze schade een direct gevolg is van een gebrek in de door Defibrion geleverde of geïnstalleerde Producten. Defibrion kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor commerciële, indirecte of onstoffelijke schade. De aansprakelijkheid van Defibrion is uitgesloten voor schade die voortvloeit uit het feit dat hetzij de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, hetzij indien de Klant de geleverde Producten zelf installeert, hetzij de Klant de Producten op een verkeerde wijze of in strijd met de geleverde gebruiks- en veiligheidsinstructies heeft aangewend.

Behoudens voor gevallen van bedrog, opzettelijke fout of zware fout voor haarzelf of een van haar werknemers, is de aansprakelijkheid van Defibrion jegens de Klant te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Defibrion werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximum ______€ per schadegeval. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Defibrion niet tussenkomt in een schadegeval, is de aansprakelijkheid van Defibrion beperkt tot het kleinste bedrag tussen (a) het bedrag met betrekking tot  de Overeenkomst in het kader waarvan een schadegeval zich heeft voorgedaan zoals opgenomen in een offerte tussen de partijen en (b) de totale bedragen die de Klant met betrekking tot  de Overeenkomst in het kader waarvan een schadegeval zich heeft voorgedaan, heeft betaald in de loop van de zes (6) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade.

Ingeval van aansprakelijkheid van Defibrion op grond van de Wet van 25/02/1991 betreffende de aansprakelijkheid voor Producten met gebreken, zal Defibrion nimmer meer verschuldigd zijn dan het door haar gefactureerde bedrag indien de schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het geleverde goed als door de schuld van de Klant, het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

In zover Defibrion op voorgaande beperkingen geen beroep kan doen, blijft haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het maximale bedrag van 10.000,00 €.

Defibrion draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van Derden, tegenover wie Defibrion geen enkele verplichtingen heeft. Bijgevolg draagt Defibrion geen aansprakelijkheid in solidum met enige Derde.

Ieder recht op vergoeding vervalt indien de Klant niet de nodige maatregelen heeft genomen om haar schade te beperken of meer schade te voorkomen en in gebreke blijft Defibrion zodra mogelijk op de hoogte te brengen van alle relevante gegevens. Iedere vordering tot vergoeding tegen Defibrion vervalt door het verloop van twaalf (12) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard.

Een aansprakelijkheid van Defibrion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant Defibrion onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt door middel van een uitvoerig gemotiveerd en gestaafd aangetekend schrijven, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Defibrion na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 10. Overmacht

Defibrion is automatisch bevrijd van enige aansprakelijkheid inzake vertragingen of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarin het onafhankelijk van de wil van Defibrion redelijkerwijze onmogelijk is geworden om geheel of gedeeltelijk de Overeenkomst uit te voeren, zoals daar zijn doch niet beperkt tot: embargo’s, ontploffingen, staking of arbeidsconflicten (met inbegrip van die waar haar personeel bij betrokken is), overstromingen, aanhoudende vorst, brand of onweer of iedere andere onvoorziene gebeurtenis. Wanneer zij dergelijk geval van overmacht inroept, zal Defibrion alles in het werk stellen om de duur ervan tot een minimum te beperken.

Artikel 11.       Woonplaatskeuze

De Klant zal, behoudens andersluidende schriftelijke Overeenkomst, geacht worden keuze van woonplaats te doen op het adres zoals vermeld in de offerte opgemaakt door Defibrion. Iedere wijziging in het adres van de Klant zal onverwijld per aangetekend schrijven aan Defibrion worden meegedeeld en behoudens verwittiging zal de Klant geacht worden bereikbaar te zijn op het adres zoals laatst gekend door Defibrion.

Artikel 12.       Privacy

Defibrion verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze informatie vrijwillig is verstrekt door de Klant. Door het invullen van enig document, machtigt de Klant Defibrion om zijn/haar persoonlijke gegevens te bewaren voor intern gebruik. De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de facturen.

Artikel 13.       Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle door Defibrion gemaakte offertes, tekeningen en overige op de Overeenkomst betrekking hebbende stukken in de ruimste zin rust auteursrecht. Deze documenten blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend eigendom van Defibrion of van haar leveranciers. Zij mogen, zonder toestemming van Defibrion, noch gereproduceerd worden, noch aan enige andere Derde worden toevertrouwd.

Artikel 14.       Diversen

Defibrion mag zijn rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk  overdragen of uitbesteden aan een daartoe door haar ingeschakelde Derde waarbij de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden van toepassing blijven op de Klant.

Overdracht van de Overeenkomst door de Klant is niet mogelijk, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Defibrion.

Behoudens andersluidende bepaling moet elke mededeling in verband met een Overeenkomst schriftelijk worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de offerte. Tenzij huidige Algemene Voorwaarden expliciet bepalen dat een aangetekend schrijven nodig is, is communicatie per e-mail mogelijk voor zover de verzender een effectieve leesbevestiging van deze e-mail door de andere partij kan voorleggen.

De nietigheid van één clausule van de Algemene Voorwaarden of een gedeelte ervan brengt geenszins de nietigheid mee van de overige clausules van de Algemene Voorwaarden.

De Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Producten en heeft voorrang op alle eerdere schriftelijke of mondelinge voorstellen en Overeenkomst met betrekking hierop.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Onderhavige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Wet. Alle geschillen tussen de partijen omtrent Overeenkomsten die aan deze Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het juridisch arrondissement van Brussel. De bepalingen van het Weens Koopverdrag en overige internationale regelingen omtrent de koop van roerende zaken zijn niet van toepassing.

Bijzondere Voorwaarden Defibrion

Artikel 1.         Bijzondere verkoopsvoorwaarden

De verkoopsovereenkomst heeft betrekking op de verkoop volgens de overeengekomen modaliteiten van de Producten zoals bepaald in een offerte en volgens de Algemene Voorwaarden van Defibrion.

De Klant is verplicht een levering af te nemen op het moment dat Defibrion deze bij hem aflevert of doet afleveren. Weigert de Klant een levering en/of is ze nalatig met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor een levering is Defibrion gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Vanaf de levering draagt de Klant het risico van de geleverde Producten, niettegenstaande het hieronder gestipuleerde eigendomsvoorbehoud. In geval van beschadiging na levering van een Product zal het nog niet betaalde gedeelte van de verkoopsprijs onmiddellijk opeisbaar zijn.

Behoudens andersluidende Overeenkomst, blijft Defibrion exclusieve eigenaar van de Producten totdat de Klant al zijn verplichtingen, o.a. betalingsverplichting, namens Defibrion is nagekomen. Tot nakoming door de Klant van zijn verplichtingen kunnen en mogen de Producten nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijft Defibrion steeds gerechtigd de aan haar toebehorende Producten terug te vorderen. In geval van inbeslagneming van de Producten dient de Klant Defibrion hiervan op de hoogte te stellen.

Zolang de Klant de volledige verkoopsprijs van het Product niet heeft betaald zijn de bepalingen betreffende de huur van Producten, zoals bepaald in de bijzondere verhuurvoorwaarden (artikel 2), van toepassing.

Onverminderd de informatieplicht van Defibrion vallen de keuze van de Producten en de analyse van hun technische kenmerken in alle omstandigheden onder de exclusieve aansprakelijkheid van de Klant.

De aanvaarding van een levering van een Product houdt de goedkeuring door de Klant in wat betreft de zichtbare gebreken. Ingeval van niet-aanvaarding dient elke klacht wegens een zichtbaar gebrek op straffe van verval per aangetekende brief en naar behoren gemotiveerd aan Defibrion worden gericht binnen de acht (8) dagen na levering. Ingeval de door Defibrion geleverde Producten gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op de vervanging van de geleverde Producten, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Bij gebreke aan een tijdige klacht zoals hierboven vermeld wordt de aard van het geleverde Product als een volledige stilzwijgende aanvaarding beschouwd, vrij van zichtbare gebreken.

De Producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende één (1) jaar vanaf de levering. Elke klacht wegens een verborgen gebrek moet op straffe van verval naar behoren gemotiveerd worden en per aangetekende brief aan Defibrion worden overgemaakt binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek.

Het indienen van een tijdige klacht door de Klant schorst diens betalingsverplichting niet op.

 

 

Artikel 2.         Bijzondere verhuurvoorwaarden

Deze bepalingen zijn van toepassing op de Producten die worden verhuurd of verkocht, maar waarvoor Defibrion nog niet de volledige betaling van de Prijs heeft ontvangen.

De Klant is verplicht Defibrion de noodzakelijke gegevens te verstrekken en gepaste toegang te verlenen om Defibrion toe te laten tot levering / installatie van de gehuurde Producten te kunnen overgaan. Weigert de Klant een levering en / of is hij nalatig met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor een levering, is Defibrion gerechtigd de Producten terug te nemen.

De verhuurovereenkomst geeft recht, tegen betaling van de vergoeding als bepaald in een offerte, tot het ter beschikking stellen van de overeengekomen Producten. De huurprijs is maandelijks. In strikte naleving van de Prijsreglementering en/of van de indexatie, behoudt Defibrion zich het recht voor eenmaal per jaar, op de verjaardag van de Overeenkomst, de huurprijs aan te passen in overeenstemming met de loonindexering en de volgende formule voor Prijsaanpassingen: P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x (S1/S0)), waarbij:

- P1 = nieuwe Prijs (van toepassing vanaf de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst);

- P0 = Prijs van toepassing in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering (m.a.w. de oorspronkelijke Prijs);

- S0 = basisloon in de technologiesector (het nationaal gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan hetzij (1) de maand waarin de Overeenkomst gesloten werd in het geval van de eerste indexering, hetzij (2) de laatste Prijsaanpassing, hetzij (3) de laatste indexering, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich het laatste voordoet;

- S1 = basisloon in de technologiesector (het nationaal gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan de indexering toegepast op de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst.

Een Prijsaanpassing op basis van bovenstaande formule geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding.

De verhuurovereenkomst wordt normaliter aangegaan voor een initiële duur van vijf jaar behoudens andersluidende Overeenkomst.. Na deze periode wordt de verhuurovereenkomst een Overeenkomst van onbepaalde duur, opzegbaar door iedere partij per aangetekend schrijven mits eerbiediging van een opzeggingstermijn van twaalf (12) maanden.

Ingeval het Onderhoud door een niet door Defibrion aangestelde Derde plaatsvindt, behoudt Defibrion zich het recht om onmiddellijk en eenzijdig de verhuurovereenkomst te ontbinden.

De verhuurde Producten blijven exclusief eigendom van Defibrion. De Klant mag ze geenszins overdragen, wijzigen, verkopen, (onder)verhuren, uitlenen of bewaren met een zakelijk zekerheidsrecht, noch ze op gelijk welke manier ter beschikking stellen van Derden. Bij beslag of gelijk welke aanspraak die Derden op de rechten inzake een gehuurd Product zouden doen gelden, moet de Klant verzet aantekenen en Defibrion onmiddellijk op de hoogte stellen.

In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijke, van de huurprijs op de vervaldag, behoudt Defibrion zich het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de verhuurovereenkomst onmiddellijk en eenzijdig te ontbinden en de goederen terug te vorderen, zonder dat enige schadevergoeding hiertoe verschuldigd te zijn.

De Klant verbindt zich ertoe de gehuurde Producten te bewaren als een goede huisvader.

De Klant dient Defibrion onmiddellijk in kennis te stellen van elk probleem betreffende een gehuurd Product.

Bij beëindiging van de huur, ongeacht de oorzaak daarvan, moet de Klant het gehuurde Product in goede staat en op zijn kosten aan Defibrion terugbezorgen binnen de tussen Partijen besproken termijn. Doet de Klant dit niet, heeft Defibrion het recht naar eigen goeddunken de restwaarde van het Product aan te rekenen of het recht hebben zich tijdens de openingsuren toegang tot de lokalen te verschaffen om er het Product in bijzijn van de Klant of een van zijn vertegenwoordigers terug te halen. Defibrion is niet verplicht de kosten om de lokalen in hun oorspronkelijke toestand te brengen in last te nemen. Deze kosten kunnen voortvloeien uit de wegname van het gehuurde Product in normale omstandigheden.

Artikel 3.         Bijzondere installatievoorwaarden – Aanneming

Defibrion kan Producten installeren indien dit uitdrukkelijk voorzien is in een offerte, dan wel in opdracht van de Klant andere Aannemingswerken uitvoeren. Defibrion verbindt er zich toe de werken uit te voeren, te voltooien en af te werken volgens plannen, bestekken en de wettelijke bepalingen en reglementen, en de technische voorschriften (onder meer inzake gebruikte materialen). Defibrion bevestigt van voormelde reglementeringen op de hoogte te zijn. Enkel de meerwerken, die door de Klant schriftelijk worden besteld, en dit met uitsluiting van alle andere bewijsmiddelen, worden ter uitvoering aanvaard.

De Aanneming gebeurt op een tijdstip bepaald in onderling overleg met de Klant. Het herplaatsen van een afspraak of eventuele overschrijdingen van deze termijnen door Defibrion kan geen aanleiding geven tot ontbinding of tot schadevergoeding, tenzij de vertraging overdreven is en enkel volgt uit het louter stilzitten van Defibrion zonder geldige reden en voor zover evenwel de Klant éénduidig en objectief bewijst schade hierdoor te hebben geleden.

De Klant zal de plaatsen moeten voorzien waar het mogelijk is om installatie- en andere Aannemingswerken uit te voeren. Voor zover nodig voorziet de Klant eveneens de noodzakelijke aansluitingen. De Klant zal daarbij de door Defibrion gestelde eisen naleven. Moeten er voorafgaande werken worden uitgevoerd door de Klant, zorgt deze ervoor dat de door hem aangestelde aannemers of onderaannemers erkende vaklui zijn. Werken uit te voeren door de Klant moeten tijdig worden opgeleverd zodat het personeel van Defibrion of door Defibrion aangestelde Derden onmiddellijk na aankomst het werk kunnen aanvatten. Wordt de installatie vertraagd door een ingebreke blijven van de Klant in verband met deze werken valt alle schade geleden door Defibrion en de bijkomende kosten als gevolg van de wachttijd en de extra verplaatsingen ten laste van de Klant. Indien bepaalde kleine zaken niet werden uitgevoerd kan Defibrion in de mate van haar mogelijkheden of een door Defibrion aangestelde Derde, zonder enige verbintenis of verantwoordelijkheid van Defibrion, deze zaken aanvullen of afwerken teneinde de kosten voortkomend uit de nalatigheid van de Klant voor beide partijen zo laag mogelijk te houden. De Aanneming behelst een Overeenkomst in regie, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.

De Klant zal ervoor zorgen dat de lokalen waarin gewerkt wordt, beantwoorden aan de door de arbeidswet gestelde normen. De toegangswegen tot de lokalen moeten vrij zijn. Wanneer Producten met grote omvang of gewicht geleverd worden, moet de Klant ervoor zorgen dat de nodige hulpmiddelen aanwezig zijn om op het ogenblik van de aflevering, de Producten op een verzorgde en veilige manier in de lokalen te kunnen brengen. Bovendien dient de Klant ruim voor de uitvoering van werken aanduiden waar er nutsvoorzieningen en leidingen aanwezig zijn.

Een installatie gebeurt in principe gedurende de normale werkuren, tenzij anders overeengekomen. Indien de Klant een installatie buiten de normale werkuren vraagt, zal hij hiervoor een door Defibrion gehanteerde meerprijs moeten betalen.

De oplevering en aanvaarding van de Aannemingswerken zal onherroepelijk en definitief plaatsvinden of geacht worden plaats te vinden hetzij bij een ondertekende bevestiging van Aanneming/installatie hetzij, indien geen bevestiging wordt ondertekend, acht (8) werkdagen na de beëindiging van de werken, tenzij de Klant Defibrion binnen deze periode van acht (8) werkdagen schriftelijk in kennis heeft gesteld van de weigering van de Aannemingswerken. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gemelde en aanvaarde problemen op te lossen en zullen de opleverings- en aanvaardingsprocedure zo snel mogelijk herhalen.

Artikel 4          Bijzondere Onderhoudsvoorwaarden

De onderhoudsovereenkomst heeft betrekking op het jaarlijks nazicht van de Producten vermeld in een Overeenkomst door een hiertoe opgeleid personeelslid van Defibrion of daartoe gekwalificeerde Derde aangesteld door Defibrion, en dit volgens een tijdschema opgesteld door Defibrion. De controle en Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen.

Volgende elementen (niet limitatief) kunnen inbegrepen zijn in het Onderhoud:

  • Service van de AED apparatuur;
  • Onderhoud van de blusmiddelen;
  • Bijvullen van de EHBO trommel;
  • Opleiding van de medewerkers voor het gebruik van de AED;
  • Een 24/7 helpdesk toegankelijk voor de Klanten.

De Onderhoudsvergoeding is jaarlijks en vooraf betaalbaar. Hieronder worden eveneens de verplaatsingskosten van het personeelslid van Defibrion of de door Defibrion aangestelde Derde gerekend. In strikte naleving van de Prijsreglementering, behoudt Defibrion zich het recht voor eenmaal per jaar, op de vervaldag van de Overeenkomst, wijzigingen aan te brengen aan de Onderhoudstarieven in overeenstemming met de loonindexering en de volgende formule voor Prijsaanpassingen: P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x (S1/S0)), waarbij:

- P1 = nieuwe Prijs (van toepassing vanaf de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst);

- P0 = Prijs van toepassing in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering (m.a.w. de oorspronkelijke Prijs);

- S0 = basisloon in de technologiesector (het nationaal gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand hetzij (1) de maand waarin de Overeenkomst gesloten werd in het geval van de eerste indexering, hetzij (2) de laatste Prijsaanpassing, hetzij (3) de laatste indexering, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich het laatste voordoet;

- S1 = basisloon in de technologiesector (het nationaal gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan de indexering toegepast op de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst.

Elke wijziging aan de wettelijke voorwaarden voor Prijsherziening zal mutatis mutandis toepassing vinden op onderhavige Overeenkomst. Het Onderhoud van de Producten zal uitsluitend plaatsvinden door een personeelslid van Defibrion of door een door Defibrion daartoe aangestelde Derde. Ingeval het Onderhoud door een niet door Defibrion aangestelde Derde plaatsvindt, behoudt Defibrion zich het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk en eenzijdig de onderhoudsovereenkomst te ontbinden.

Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode gelijk aan de verhuurperiode, volgens de modaliteiten van de bijzondere verhuurvoorwaarden of voor de duur die werd overeengekomen in de verkoopovereenkomst en dit minstens voor een initiële duur van één (1) jaar. Na deze periode wordt een onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur, opzegbaar door iedere partij per aangetekend schrijven mits eerbiediging van een opzeggingstermijn van twaalf (12) maanden.